โรงเรียนวัดท้ายทะเล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 3 3 6 2 9
ร้อยละ 11.54 % 11.54 % 11.54 % 23.08 % 7.69 % 34.62 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 4 1 13 5 1 22
ร้อยละ 8.70 % 2.17 % 28.26 % 10.87 % 2.17 % 47.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 7 4 16 11 3 31
ร้อยละ 9.72 % 5.56 % 22.22 % 15.28 % 4.17 % 43.06 %

72 : 7 , 4 , 16 , 11 , 3 , 31...9.72 , 5.56 , 22.22 , 15.28 , 4.17 , 43.06 = 41 : 56.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 56.94%

Powered By www.thaieducation.net