โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 26
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 9 1 2 1 0 36
ร้อยละ 18.37 % 2.04 % 4.08 % 2.04 % 0.00 % 73.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 11 1 5 1 0 62
ร้อยละ 13.75 % 1.25 % 6.25 % 1.25 % 0.00 % 77.50 %

80 : 11 , 1 , 5 , 1 , 0 , 62...13.75 , 1.25 , 6.25 , 1.25 , 0.00 , 77.50 = 18 : 22.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50%

Powered By www.thaieducation.net