โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 24
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 9 1 2 1 0 36
ร้อยละ 18.37 % 2.04 % 4.08 % 2.04 % 0.00 % 73.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 12 1 6 1 0 60
ร้อยละ 15.00 % 1.25 % 7.50 % 1.25 % 0.00 % 75.00 %

80 : 12 , 1 , 6 , 1 , 0 , 60...15.00 , 1.25 , 7.50 , 1.25 , 0.00 , 75.00 = 20 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net