โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 24
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 10 1 3 1 0 34
ร้อยละ 20.41 % 2.04 % 6.12 % 2.04 % 0.00 % 69.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 13 1 7 1 0 58
ร้อยละ 16.25 % 1.25 % 8.75 % 1.25 % 0.00 % 72.50 %

80 : 13 , 1 , 7 , 1 , 0 , 58...16.25 , 1.25 , 8.75 , 1.25 , 0.00 , 72.50 = 22 : 27.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50%

Powered By www.thaieducation.net