โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 1 3 0 1 22
ร้อยละ 12.90 % 3.23 % 9.68 % 0.00 % 3.23 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 8 1 0 1 0 39
ร้อยละ 16.33 % 2.04 % 0.00 % 2.04 % 0.00 % 79.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 12 2 3 1 1 61
ร้อยละ 15.00 % 2.50 % 3.75 % 1.25 % 1.25 % 76.25 %

80 : 12 , 2 , 3 , 1 , 1 , 61...15.00 , 2.50 , 3.75 , 1.25 , 1.25 , 76.25 = 19 : 23.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75%

Powered By www.thaieducation.net