โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 1 3 1 2 20
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 10.71 % 3.57 % 7.14 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 10 5 15 7 4 34
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 20.00 % 9.33 % 5.33 % 45.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 11 6 18 8 6 54
ร้อยละ 10.68 % 5.83 % 17.48 % 7.77 % 5.83 % 52.43 %

103 : 11 , 6 , 18 , 8 , 6 , 54...10.68 , 5.83 , 17.48 , 7.77 , 5.83 , 52.43 = 49 : 47.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 47.57%

Powered By www.thaieducation.net