โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 2 0 1 24
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 7.14 % 0.00 % 3.57 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 2 1 6 1 1 66
ร้อยละ 2.60 % 1.30 % 7.79 % 1.30 % 1.30 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 2 2 8 1 2 90
ร้อยละ 1.90 % 1.90 % 7.62 % 0.95 % 1.90 % 85.71 %

105 : 2 , 2 , 8 , 1 , 2 , 90...1.90 , 1.90 , 7.62 , 0.95 , 1.90 , 85.71 = 15 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net