โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 3 0 5 0 8
ร้อยละ 11.11 % 16.67 % 0.00 % 27.78 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 18 21 11 14 16 7
ร้อยละ 20.69 % 24.14 % 12.64 % 16.09 % 18.39 % 8.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 20 24 11 19 16 15
ร้อยละ 19.05 % 22.86 % 10.48 % 18.10 % 15.24 % 14.29 %

105 : 20 , 24 , 11 , 19 , 16 , 15...19.05 , 22.86 , 10.48 , 18.10 , 15.24 , 14.29 = 90 : 85.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71%

Powered By www.thaieducation.net