โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 3 0 5 3 5
ร้อยละ 11.11 % 16.67 % 0.00 % 27.78 % 16.67 % 27.78 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 23 21 12 14 16 1
ร้อยละ 26.44 % 24.14 % 13.79 % 16.09 % 18.39 % 1.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 25 24 12 19 19 6
ร้อยละ 23.81 % 22.86 % 11.43 % 18.10 % 18.10 % 5.71 %

105 : 25 , 24 , 12 , 19 , 19 , 6...23.81 , 22.86 , 11.43 , 18.10 , 18.10 , 5.71 = 99 : 94.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29%

Powered By www.thaieducation.net