โรงเรียนบ้านนาปราน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 6.25 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 3 1 5 1 0 27
ร้อยละ 8.11 % 2.70 % 13.51 % 2.70 % 0.00 % 72.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 3 1 7 2 0 40
ร้อยละ 5.66 % 1.89 % 13.21 % 3.77 % 0.00 % 75.47 %

53 : 3 , 1 , 7 , 2 , 0 , 40...5.66 , 1.89 , 13.21 , 3.77 , 0.00 , 75.47 = 13 : 24.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.53%

Powered By www.thaieducation.net