โรงเรียนบ้านนาปราน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 5 6 1 5 1 6
ร้อยละ 20.83 % 25.00 % 4.17 % 20.83 % 4.17 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 10 9 5 4 5 8
ร้อยละ 24.39 % 21.95 % 12.20 % 9.76 % 12.20 % 19.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 15 15 6 9 6 14
ร้อยละ 23.08 % 23.08 % 9.23 % 13.85 % 9.23 % 21.54 %

65 : 15 , 15 , 6 , 9 , 6 , 14...23.08 , 23.08 , 9.23 , 13.85 , 9.23 , 21.54 = 51 : 78.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 78.46%

Powered By www.thaieducation.net