โรงเรียนบ้านนาปราน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 6 1 5 1 3
ร้อยละ 23.81 % 28.57 % 4.76 % 23.81 % 4.76 % 14.29 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 10 9 5 5 5 8
ร้อยละ 23.81 % 21.43 % 11.90 % 11.90 % 11.90 % 19.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 15 15 6 10 6 11
ร้อยละ 23.81 % 23.81 % 9.52 % 15.87 % 9.52 % 17.46 %

63 : 15 , 15 , 6 , 10 , 6 , 11...23.81 , 23.81 , 9.52 , 15.87 , 9.52 , 17.46 = 52 : 82.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 82.54%

Powered By www.thaieducation.net