โรงเรียนบ้านนาปราน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 4 5 6 3 2 1
ร้อยละ 19.05 % 23.81 % 28.57 % 14.29 % 9.52 % 4.76 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 7 6 8 4 5 10
ร้อยละ 17.50 % 15.00 % 20.00 % 10.00 % 12.50 % 25.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 11 11 14 7 7 11
ร้อยละ 18.03 % 18.03 % 22.95 % 11.48 % 11.48 % 18.03 %

61 : 11 , 11 , 14 , 7 , 7 , 11...18.03 , 18.03 , 22.95 , 11.48 , 11.48 , 18.03 = 50 : 81.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 81.97%

Powered By www.thaieducation.net