โรงเรียนวัดหลักช้าง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 7
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 1 0 6 2 0 48
ร้อยละ 1.75 % 0.00 % 10.53 % 3.51 % 0.00 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 2 0 8 2 0 72
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 9.52 % 2.38 % 0.00 % 85.71 %

66 : 2 , 0 , 7 , 2 , 0 , 55...3.03 , 0.00 , 10.61 , 3.03 , 0.00 , 83.33 = 11 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net