โรงเรียนวัดจันดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 3 1 2 3 2 58
ร้อยละ 4.35 % 1.45 % 2.90 % 4.35 % 2.90 % 84.06 %
ระดับประถมศึกษา
805
จำนวน(คน) 13 15 20 8 2 747
ร้อยละ 1.61 % 1.86 % 2.48 % 0.99 % 0.25 % 92.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
280
จำนวน(คน) 5 4 6 4 1 260
ร้อยละ 1.79 % 1.43 % 2.14 % 1.43 % 0.36 % 92.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1154 คน
จำนวน(คน) 21 20 28 15 5 1065
ร้อยละ 1.82 % 1.73 % 2.43 % 1.30 % 0.43 % 92.29 %

874 : 16 , 16 , 22 , 11 , 4 , 805...1.83 , 1.83 , 2.52 , 1.26 , 0.46 , 92.11 = 69 : 7.89
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 7.71%

Powered By www.thaieducation.net