โรงเรียนวัดจันดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 63
ร้อยละ 1.49 % 0.00 % 2.99 % 1.49 % 0.00 % 94.03 %
ระดับประถมศึกษา
803
จำนวน(คน) 10 11 23 5 1 753
ร้อยละ 1.25 % 1.37 % 2.86 % 0.62 % 0.12 % 93.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
280
จำนวน(คน) 2 8 11 5 1 253
ร้อยละ 0.71 % 2.86 % 3.93 % 1.79 % 0.36 % 90.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1150 คน
จำนวน(คน) 13 19 36 11 2 1069
ร้อยละ 1.13 % 1.65 % 3.13 % 0.96 % 0.17 % 92.96 %

870 : 11 , 11 , 25 , 6 , 1 , 816...1.26 , 1.26 , 2.87 , 0.69 , 0.11 , 93.79 = 54 : 6.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04%

Powered By www.thaieducation.net