โรงเรียนวัดจันดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 2 1 3 2 0 59
ร้อยละ 2.99 % 1.49 % 4.48 % 2.99 % 0.00 % 88.06 %
ระดับประถมศึกษา
803
จำนวน(คน) 12 12 25 5 2 747
ร้อยละ 1.49 % 1.49 % 3.11 % 0.62 % 0.25 % 93.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
280
จำนวน(คน) 3 10 12 4 0 251
ร้อยละ 1.07 % 3.57 % 4.29 % 1.43 % 0.00 % 89.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1150 คน
จำนวน(คน) 17 23 40 11 2 1057
ร้อยละ 1.48 % 2.00 % 3.48 % 0.96 % 0.17 % 91.91 %

870 : 14 , 13 , 28 , 7 , 2 , 806...1.61 , 1.49 , 3.22 , 0.80 , 0.23 , 92.64 = 64 : 7.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 8.09%

Powered By www.thaieducation.net