โรงเรียนวัดจันดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
82
จำนวน(คน) 2 3 2 3 0 72
ร้อยละ 2.44 % 3.66 % 2.44 % 3.66 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
772
จำนวน(คน) 12 13 28 3 0 716
ร้อยละ 1.55 % 1.68 % 3.63 % 0.39 % 0.00 % 92.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
254
จำนวน(คน) 6 12 12 3 0 221
ร้อยละ 2.36 % 4.72 % 4.72 % 1.18 % 0.00 % 87.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1108 คน
จำนวน(คน) 20 28 42 9 0 1009
ร้อยละ 1.81 % 2.53 % 3.79 % 0.81 % 0.00 % 91.06 %

854 : 14 , 16 , 30 , 6 , 0 , 788...1.64 , 1.87 , 3.51 , 0.70 , 0.00 , 92.27 = 66 : 7.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 8.94%

Powered By www.thaieducation.net