โรงเรียนวัดจันดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 7 12 5 3 0 53
ร้อยละ 8.75 % 15.00 % 6.25 % 3.75 % 0.00 % 66.25 %
ระดับประถมศึกษา
772
จำนวน(คน) 12 15 36 4 0 705
ร้อยละ 1.55 % 1.94 % 4.66 % 0.52 % 0.00 % 91.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
254
จำนวน(คน) 8 12 14 5 0 215
ร้อยละ 3.15 % 4.72 % 5.51 % 1.97 % 0.00 % 84.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1106 คน
จำนวน(คน) 27 39 55 12 0 973
ร้อยละ 2.44 % 3.53 % 4.97 % 1.08 % 0.00 % 87.97 %

852 : 19 , 27 , 41 , 7 , 0 , 758...2.23 , 3.17 , 4.81 , 0.82 , 0.00 , 88.97 = 94 : 11.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 12.03%

Powered By www.thaieducation.net