โรงเรียนวัดจันดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 2 1 12 0 0 63
ร้อยละ 2.56 % 1.28 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
781
จำนวน(คน) 34 38 58 23 12 616
ร้อยละ 4.35 % 4.87 % 7.43 % 2.94 % 1.54 % 78.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
260
จำนวน(คน) 21 8 12 8 2 209
ร้อยละ 8.08 % 3.08 % 4.62 % 3.08 % 0.77 % 80.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1119 คน
จำนวน(คน) 57 47 82 31 14 888
ร้อยละ 5.09 % 4.20 % 7.33 % 2.77 % 1.25 % 79.36 %

859 : 36 , 39 , 70 , 23 , 12 , 679...4.19 , 4.54 , 8.15 , 2.68 , 1.40 , 79.05 = 180 : 20.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 231 คน คิดเป็นร้อยละ 20.64%

Powered By www.thaieducation.net