โรงเรียนวัดจันดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 2 1 12 0 0 63
ร้อยละ 2.56 % 1.28 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
786
จำนวน(คน) 34 38 63 23 12 616
ร้อยละ 4.33 % 4.83 % 8.02 % 2.93 % 1.53 % 78.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
270
จำนวน(คน) 24 8 19 8 2 209
ร้อยละ 8.89 % 2.96 % 7.04 % 2.96 % 0.74 % 77.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1134 คน
จำนวน(คน) 60 47 94 31 14 888
ร้อยละ 5.29 % 4.14 % 8.29 % 2.73 % 1.23 % 78.31 %

864 : 36 , 39 , 75 , 23 , 12 , 679...4.17 , 4.51 , 8.68 , 2.66 , 1.39 , 78.59 = 185 : 21.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 246 คน คิดเป็นร้อยละ 21.69%

Powered By www.thaieducation.net