โรงเรียนวัดสวนขัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 3 1 1 1 10
ร้อยละ 5.88 % 17.65 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 6 10 27 10 27 134
ร้อยละ 2.80 % 4.67 % 12.62 % 4.67 % 12.62 % 62.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 7 13 28 11 28 144
ร้อยละ 3.03 % 5.63 % 12.12 % 4.76 % 12.12 % 62.34 %

231 : 7 , 13 , 28 , 11 , 28 , 144...3.03 , 5.63 , 12.12 , 4.76 , 12.12 , 62.34 = 87 : 37.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 37.66%

Powered By www.thaieducation.net