โรงเรียนวัดสวนขัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 6 8 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 42.86 % 57.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 41 33 34 34 38 31
ร้อยละ 19.43 % 15.64 % 16.11 % 16.11 % 18.01 % 14.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 41 39 42 34 38 31
ร้อยละ 18.22 % 17.33 % 18.67 % 15.11 % 16.89 % 13.78 %

225 : 41 , 39 , 42 , 34 , 38 , 31...18.22 , 17.33 , 18.67 , 15.11 , 16.89 , 13.78 = 194 : 86.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 194 คน คิดเป็นร้อยละ 86.22%

Powered By www.thaieducation.net