โรงเรียนวัดสวนขัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 6 8 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 42.86 % 57.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
213
จำนวน(คน) 41 35 34 34 38 31
ร้อยละ 19.25 % 16.43 % 15.96 % 15.96 % 17.84 % 14.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 41 41 42 34 38 31
ร้อยละ 18.06 % 18.06 % 18.50 % 14.98 % 16.74 % 13.66 %

227 : 41 , 41 , 42 , 34 , 38 , 31...18.06 , 18.06 , 18.50 , 14.98 , 16.74 , 13.66 = 196 : 86.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 196 คน คิดเป็นร้อยละ 86.34%

Powered By www.thaieducation.net