โรงเรียนบ้านไทรงาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 8 6 0 0 0
ร้อยละ 17.65 % 47.06 % 35.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 7 9 5 7 6 2
ร้อยละ 19.44 % 25.00 % 13.89 % 19.44 % 16.67 % 5.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 10 17 11 7 6 2
ร้อยละ 18.87 % 32.08 % 20.75 % 13.21 % 11.32 % 3.77 %

53 : 10 , 17 , 11 , 7 , 6 , 2...18.87 , 32.08 , 20.75 , 13.21 , 11.32 , 3.77 = 51 : 96.23ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 96.23%

Powered By www.thaieducation.net