โรงเรียนบ้านคลองปีก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 6
ร้อยละ 15.38 % 15.38 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 3 3 4 3 1 23
ร้อยละ 8.11 % 8.11 % 10.81 % 8.11 % 2.70 % 62.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 5 5 7 3 1 29
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 14.00 % 6.00 % 2.00 % 58.00 %

50 : 5 , 5 , 7 , 3 , 1 , 29...10.00 , 10.00 , 14.00 , 6.00 , 2.00 , 58.00 = 21 : 42.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00%

Powered By www.thaieducation.net