โรงเรียนบ้านคลองปีก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 9
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 3 1 0 1 0 36
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 87.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 5 1 0 1 0 45
ร้อยละ 9.62 % 1.92 % 0.00 % 1.92 % 0.00 % 86.54 %

52 : 5 , 1 , 0 , 1 , 0 , 45...9.62 , 1.92 , 0.00 , 1.92 , 0.00 , 86.54 = 7 : 13.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46%

Powered By www.thaieducation.net