โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 0 3 6 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 4.84 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 85.48 %

49 : 0 , 2 , 3 , 0 , 0 , 44...0.00 , 4.08 , 6.12 , 0.00 , 0.00 , 89.80 = 5 : 10.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.52%

Powered By www.thaieducation.net