โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 14
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 2.50 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 16
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 65
ร้อยละ 2.67 % 1.33 % 9.33 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %

55 : 1 , 1 , 4 , 0 , 0 , 49...1.82 , 1.82 , 7.27 , 0.00 , 0.00 , 89.09 = 6 : 10.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33%

Powered By www.thaieducation.net