โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 0 2 2 2 4 63
ร้อยละ 0.00 % 2.74 % 2.74 % 2.74 % 5.48 % 86.30 %
ระดับประถมศึกษา
434
จำนวน(คน) 28 20 59 1 4 322
ร้อยละ 6.45 % 4.61 % 13.59 % 0.23 % 0.92 % 74.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
233
จำนวน(คน) 13 6 39 2 8 165
ร้อยละ 5.58 % 2.58 % 16.74 % 0.86 % 3.43 % 70.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 740 คน
จำนวน(คน) 41 28 100 5 16 550
ร้อยละ 5.54 % 3.78 % 13.51 % 0.68 % 2.16 % 74.32 %

507 : 28 , 22 , 61 , 3 , 8 , 385...5.52 , 4.34 , 12.03 , 0.59 , 1.58 , 75.94 = 122 : 24.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 740 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 190 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68%

Powered By www.thaieducation.net