โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 4 2 7 2 5 52
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 9.72 % 2.78 % 6.94 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
440
จำนวน(คน) 33 21 73 1 4 308
ร้อยละ 7.50 % 4.77 % 16.59 % 0.23 % 0.91 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
233
จำนวน(คน) 13 6 42 2 8 162
ร้อยละ 5.58 % 2.58 % 18.03 % 0.86 % 3.43 % 69.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 745 คน
จำนวน(คน) 50 29 122 5 17 522
ร้อยละ 6.71 % 3.89 % 16.38 % 0.67 % 2.28 % 70.07 %

512 : 37 , 23 , 80 , 3 , 9 , 360...7.23 , 4.49 , 15.63 , 0.59 , 1.76 , 70.31 = 152 : 29.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 745 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 223 คน คิดเป็นร้อยละ 29.93%

Powered By www.thaieducation.net