โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 11 12 22 5 7 28
ร้อยละ 12.94 % 14.12 % 25.88 % 5.88 % 8.24 % 32.94 %
ระดับประถมศึกษา
435
จำนวน(คน) 102 113 89 32 27 72
ร้อยละ 23.45 % 25.98 % 20.46 % 7.36 % 6.21 % 16.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
282
จำนวน(คน) 57 76 67 25 17 40
ร้อยละ 20.21 % 26.95 % 23.76 % 8.87 % 6.03 % 14.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 802 คน
จำนวน(คน) 170 201 178 62 51 140
ร้อยละ 21.20 % 25.06 % 22.19 % 7.73 % 6.36 % 17.46 %

520 : 113 , 125 , 111 , 37 , 34 , 100...21.73 , 24.04 , 21.35 , 7.12 , 6.54 , 19.23 = 420 : 80.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 802 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 662 คน คิดเป็นร้อยละ 82.54%

Powered By www.thaieducation.net