โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 11 12 22 15 17 8
ร้อยละ 12.94 % 14.12 % 25.88 % 17.65 % 20.00 % 9.41 %
ระดับประถมศึกษา
435
จำนวน(คน) 98 102 123 49 21 42
ร้อยละ 22.53 % 23.45 % 28.28 % 11.26 % 4.83 % 9.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
282
จำนวน(คน) 50 77 72 27 32 24
ร้อยละ 17.73 % 27.30 % 25.53 % 9.57 % 11.35 % 8.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 802 คน
จำนวน(คน) 159 191 217 91 70 74
ร้อยละ 19.83 % 23.82 % 27.06 % 11.35 % 8.73 % 9.23 %

520 : 109 , 114 , 145 , 64 , 38 , 50...20.96 , 21.92 , 27.88 , 12.31 , 7.31 , 9.62 = 470 : 90.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 802 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 728 คน คิดเป็นร้อยละ 90.77%

Powered By www.thaieducation.net