โรงเรียนบ้านจันดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 2 4 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 2 3 8 0 0 61
ร้อยละ 2.70 % 4.05 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 82.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 2 5 12 0 0 101
ร้อยละ 1.67 % 4.17 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 84.17 %

120 : 2 , 5 , 12 , 0 , 0 , 101...1.67 , 4.17 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 84.17 = 19 : 15.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.83%

Powered By www.thaieducation.net