โรงเรียนบ้านจันดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 38
ร้อยละ 2.17 % 4.35 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 2 3 10 2 2 55
ร้อยละ 2.70 % 4.05 % 13.51 % 2.70 % 2.70 % 74.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 3 5 15 2 2 93
ร้อยละ 2.50 % 4.17 % 12.50 % 1.67 % 1.67 % 77.50 %

120 : 3 , 5 , 15 , 2 , 2 , 93...2.50 , 4.17 , 12.50 , 1.67 , 1.67 , 77.50 = 27 : 22.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50%

Powered By www.thaieducation.net