โรงเรียนบ้านจันดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 1 1 2 2 24
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 3.23 % 6.45 % 6.45 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 4 4 7 6 5 55
ร้อยละ 4.94 % 4.94 % 8.64 % 7.41 % 6.17 % 67.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 5 5 8 8 7 79
ร้อยละ 4.46 % 4.46 % 7.14 % 7.14 % 6.25 % 70.54 %

112 : 5 , 5 , 8 , 8 , 7 , 79...4.46 , 4.46 , 7.14 , 7.14 , 6.25 , 70.54 = 33 : 29.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 29.46%

Powered By www.thaieducation.net