โรงเรียนบ้านจันดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 1 1 2 2 24
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 3.23 % 6.45 % 6.45 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 4 5 9 7 5 51
ร้อยละ 4.94 % 6.17 % 11.11 % 8.64 % 6.17 % 62.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 5 6 10 9 7 75
ร้อยละ 4.46 % 5.36 % 8.93 % 8.04 % 6.25 % 66.96 %

112 : 5 , 6 , 10 , 9 , 7 , 75...4.46 , 5.36 , 8.93 , 8.04 , 6.25 , 66.96 = 37 : 33.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 33.04%

Powered By www.thaieducation.net