โรงเรียนบ้านคลองกุย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 9 7 0 0 0
ร้อยละ 5.88 % 52.94 % 41.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 7 5 5 6 5 7
ร้อยละ 20.00 % 14.29 % 14.29 % 17.14 % 14.29 % 20.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 8 14 12 6 5 7
ร้อยละ 15.38 % 26.92 % 23.08 % 11.54 % 9.62 % 13.46 %

52 : 8 , 14 , 12 , 6 , 5 , 7...15.38 , 26.92 , 23.08 , 11.54 , 9.62 , 13.46 = 45 : 86.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 86.54%

Powered By www.thaieducation.net