โรงเรียนบ้านกุยเหนือ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 19
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 0 2 9 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 14.06 % 0.00 % 0.00 % 82.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 1 2 12 0 0 72
ร้อยละ 1.15 % 2.30 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %

87 : 1 , 2 , 12 , 0 , 0 , 72...1.15 , 2.30 , 13.79 , 0.00 , 0.00 , 82.76 = 15 : 17.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24%

Powered By www.thaieducation.net