โรงเรียนบ้านกุยเหนือ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 18
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 0 2 13 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 17.57 % 0.00 % 0.00 % 79.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 1 2 16 0 0 77
ร้อยละ 1.04 % 2.08 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 80.21 %

96 : 1 , 2 , 16 , 0 , 0 , 77...1.04 , 2.08 , 16.67 , 0.00 , 0.00 , 80.21 = 19 : 19.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79%

Powered By www.thaieducation.net