โรงเรียนวัดมะนาวหวาน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 3 3 1 3 6
ร้อยละ 5.88 % 17.65 % 17.65 % 5.88 % 17.65 % 35.29 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 4 2 10 2 2 150
ร้อยละ 2.35 % 1.18 % 5.88 % 1.18 % 1.18 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 5 5 13 3 5 156
ร้อยละ 2.67 % 2.67 % 6.95 % 1.60 % 2.67 % 83.42 %

187 : 5 , 5 , 13 , 3 , 5 , 156...2.67 , 2.67 , 6.95 , 1.60 , 2.67 , 83.42 = 31 : 16.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.58%

Powered By www.thaieducation.net