โรงเรียนวัดมะนาวหวาน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 3 3 2 3 5
ร้อยละ 5.88 % 17.65 % 17.65 % 11.76 % 17.65 % 29.41 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 5 2 12 3 2 146
ร้อยละ 2.94 % 1.18 % 7.06 % 1.76 % 1.18 % 85.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 6 5 15 5 5 151
ร้อยละ 3.21 % 2.67 % 8.02 % 2.67 % 2.67 % 80.75 %

187 : 6 , 5 , 15 , 5 , 5 , 151...3.21 , 2.67 , 8.02 , 2.67 , 2.67 , 80.75 = 36 : 19.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25%

Powered By www.thaieducation.net