โรงเรียนวัดมะนาวหวาน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 3 0 0 3 0 4
ร้อยละ 30.00 % 0.00 % 0.00 % 30.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 4 2 12 3 1 150
ร้อยละ 2.33 % 1.16 % 6.98 % 1.74 % 0.58 % 87.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 7 2 12 6 1 154
ร้อยละ 3.85 % 1.10 % 6.59 % 3.30 % 0.55 % 84.62 %

182 : 7 , 2 , 12 , 6 , 1 , 154...3.85 , 1.10 , 6.59 , 3.30 , 0.55 , 84.62 = 28 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net