โรงเรียนบ้านนา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 3 2 1 25
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 8.57 % 5.71 % 2.86 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 12 7 11 6 2 107
ร้อยละ 8.28 % 4.83 % 7.59 % 4.14 % 1.38 % 73.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 2 2 4 5 3 60
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 5.26 % 6.58 % 3.95 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 16 11 18 13 6 192
ร้อยละ 6.25 % 4.30 % 7.03 % 5.08 % 2.34 % 75.00 %

180 : 14 , 9 , 14 , 8 , 3 , 132...7.78 , 5.00 , 7.78 , 4.44 , 1.67 , 73.33 = 48 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net