โรงเรียนบ้านนา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 2 1 1 27
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 5.71 % 2.86 % 2.86 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 12 6 11 6 2 108
ร้อยละ 8.28 % 4.14 % 7.59 % 4.14 % 1.38 % 74.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 3 3 5 5 3 57
ร้อยละ 3.95 % 3.95 % 6.58 % 6.58 % 3.95 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 17 11 18 12 6 192
ร้อยละ 6.64 % 4.30 % 7.03 % 4.69 % 2.34 % 75.00 %

180 : 14 , 8 , 13 , 7 , 3 , 135...7.78 , 4.44 , 7.22 , 3.89 , 1.67 , 75.00 = 45 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net