โรงเรียนบ้านนา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 2 1 0 28
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 10 7 9 7 1 111
ร้อยละ 6.90 % 4.83 % 6.21 % 4.83 % 0.69 % 76.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 3 3 5 5 2 58
ร้อยละ 3.95 % 3.95 % 6.58 % 6.58 % 2.63 % 76.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 15 12 16 13 3 197
ร้อยละ 5.86 % 4.69 % 6.25 % 5.08 % 1.17 % 76.95 %

180 : 12 , 9 , 11 , 8 , 1 , 139...6.67 , 5.00 , 6.11 , 4.44 , 0.56 , 77.22 = 41 : 22.78
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 23.05%

Powered By www.thaieducation.net