โรงเรียนบ้านนา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 29
ร้อยละ 8.57 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 12 8 7 5 0 113
ร้อยละ 8.28 % 5.52 % 4.83 % 3.45 % 0.00 % 77.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 2 3 7 3 0 61
ร้อยละ 2.63 % 3.95 % 9.21 % 3.95 % 0.00 % 80.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 17 13 15 8 0 203
ร้อยละ 6.64 % 5.08 % 5.86 % 3.13 % 0.00 % 79.30 %

180 : 15 , 10 , 8 , 5 , 0 , 142...8.33 , 5.56 , 4.44 , 2.78 , 0.00 , 78.89 = 38 : 21.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70%

Powered By www.thaieducation.net