โรงเรียนบ้านคลองงา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 4 2 2 0 9
ร้อยละ 10.53 % 21.05 % 10.53 % 10.53 % 0.00 % 47.37 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 6 0 4 0 5 93
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 4.63 % 86.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 8 4 6 2 5 102
ร้อยละ 6.30 % 3.15 % 4.72 % 1.57 % 3.94 % 80.31 %

127 : 8 , 4 , 6 , 2 , 5 , 102...6.30 , 3.15 , 4.72 , 1.57 , 3.94 , 80.31 = 25 : 19.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.69%

Powered By www.thaieducation.net