โรงเรียนวัดควนส้าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 4 5 4 0 0 45
ร้อยละ 6.90 % 8.62 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 77.59 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 10 11 19 2 0 75
ร้อยละ 8.55 % 9.40 % 16.24 % 1.71 % 0.00 % 64.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 3 2 8 0 1 11
ร้อยละ 12.00 % 8.00 % 32.00 % 0.00 % 4.00 % 44.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 17 18 31 2 1 131
ร้อยละ 8.50 % 9.00 % 15.50 % 1.00 % 0.50 % 65.50 %

175 : 14 , 16 , 23 , 2 , 0 , 120...8.00 , 9.14 , 13.14 , 1.14 , 0.00 , 68.57 = 55 : 31.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50%

Powered By www.thaieducation.net