โรงเรียนวัดควนส้าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 1 2 2 2 1 52
ร้อยละ 1.67 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 1.67 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 3 3 4 3 3 98
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 3.51 % 2.63 % 2.63 % 85.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 1 2 8 2 2 16
ร้อยละ 3.23 % 6.45 % 25.81 % 6.45 % 6.45 % 51.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 5 7 14 7 6 166
ร้อยละ 2.44 % 3.41 % 6.83 % 3.41 % 2.93 % 80.98 %

174 : 4 , 5 , 6 , 5 , 4 , 150...2.30 , 2.87 , 3.45 , 2.87 , 2.30 , 86.21 = 24 : 13.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.02%

Powered By www.thaieducation.net